| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخباربرگزاری دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی در شیراز

انستیتو سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سرطان با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت فناوری ریاست جمهوری در نظر دارند دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی را در شیراز با هدف معرفی ایمونوسل تراپی از ابعاد مختلف و اهمیت آن در بیماریهایی مانند سرطان و خودایمنی و همچنین جهت بررسی بخشی از مشکلات موجود دراین زمینه برگزار نمایند. این سمپوزیوم در تاریخ 28 بهمن ماه 1395 در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

ادامه مطلب1395/10/15

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر