صفحه اصلی > معرفی سمپوزیوم
.: معرفی سمپوزیوم

انستیتو سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سرطان با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت فناوری ریاست جمهوری  در نظر دارند دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی را در شیراز با هدف معرفی ایمونوسل تراپی از ابعاد مختلف و اهمیت آن در بیماریهایی مانند سرطان و خودایمنی و همچنین جهت بررسی بخشی از مشکلات موجود دراین زمینه برگزار نمایند. این سمپوزیوم در تاریخ 28 بهمن ماه 1395در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.